Lapsiperheiden arjen tukeminen Perheentalossa

Lapsiperheiden arjen tukeminen Perheentalossa -hanke on Ray:n rahoittama ja Pelastakaa Lapset ry:n hallinnoima. Pääasiallisena tavoitteena hankkeessa on lasten, heidän vanhempiensa ja huoltajiensa hyvinvoinnin vahvistaminen sekä osallisuuden mahdollisuuksien vahvistaminen.

Lapsiperheiden arjen tukeminen Perheentalossa -hankkeen päämääränä on tukea lapsiperheiden arkea. Talossa on tavoitteena toteuttaa matalan kynnyksen, varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisevän toimintaperiaatteen mukaista, lapsiperheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa, joka on kaikkien lapsiperheiden saavutettavissa.

Hanke koostuu kolmesta tulostavoitteesta:

  1. Lasten hyvinvoinnin vahvistaminen
  2. Vanhempien ja huoltajien hyvinvoinnin vahvistaminen
  3. Osallisuuden mahdollisuuksien vahvistaminen

Tulostavoitteita toteutetaan tarjoamalla avoin kohtaamis- ja leikkipaikka lapsille ja heidän läheisilleen, vertaisryhmätoiminnoilla, erilaisilla vanhemmuutta tukevilla luennoilla, koulutuksilla. Tärkeänä osana Talon toimintaa on lapsiperheiden arkeen liittyvistä asioista tiedottaminen ja monipuolinen neuvonta. Vapaaehtoistoiminta kuuluu vahvasti Perheentalon toimintaan. Hankkeessa kehitetään toiminnallinen ja rahoituksellinen yhteistyömalli, sekä hankeajalle, että vuoden 2016 jälkeiseen aikaan.

Uusia keinoja vahvistaa lapsiperheiden arkea kehitetään yhdessä verkoston kanssa. Verkosto on mukana kehittämistyössä avoimissa työpajoissa, ohjausryhmän valitsemassa työryhmässä sekä hankkeen ohjausryhmässä.